?

Log in

LIKE ONGZZZZZZZZZZZZZZZZZZ OOBI LYK +0+@LLY RAWKS GUYS! - for oobi lovers everywhere [entries|archive|friends|userinfo]
for oobi lovers everywhere

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 21st, 2005|04:26 pm]
for oobi lovers everywhere

oobirules

[boofka]
LIKE ONGZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOBI LYK +0+@LLY RAWKS GUYS!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: hello_res0lven
2005-04-12 03:33 pm (UTC)
oobi most definitely rocks.
(Reply) (Thread)